آيين‌نامه اجرايي ماده(۱۶۹)قانون برنامه سوم توسعه(۲۷۹۶۰ت‌۳۳۴۱۱هـ ۱۳۸۴.۰۵.۰۸فضاهاي ورزشي)

0 142

آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۶۹) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (۱۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

شماره‌ : ۲۷۹۶۰ت‌۳۳۴۱۱هـ

تاريخ : ۱۳۸۴.۰۵.۰۸

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۴.۸ بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به‌استناد ماده (۱۶۹) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران‌موضوع ماده (۱۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران-مصوب ۱۳۸۳ – آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۶۹) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (۱۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده ۱ – وجوهي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي در جهت احداث‌، تكميل‌، توسعه و تجهيزفضاها، اماكن و باشگاه‌هاي ورزشي و ارايه خدمات ورزشي هزينه مي‌گردد، با درخواست متقاضي و ارايه‌مدارك مستند، حسب مورد پس از تاييد از طريق ادارات كل تربيت بدني استانها و يا سازمان تربيت بدني به‌ادارات كل امور اقتصادي و دارايي محل اعلام خواهد شد.
ماده ۲ – بخش خصوصي كه از وجوه موضوع ماده (۱) اين آيين‌نامه بهره مند مي‌گردد، موظف است‌حسب نظر سازمان تربيت بدني و واحدهاي تابعه‌، متناسب با وجوه استفاده شده خدمات لازم را به بخش‌تربيت بدني و ورزش ارايه نمايد.
تبصره – نوع و نحوه ارايه خدمات توسط بخش خصوصي بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه توسطسازمان تربيت بدني صادر و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۳ – وجوهي كه توسط اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي به عنوان كمك به سازمان تربيت بدني‌،كميته ملي المپيك ايران‌، فدراسيونها، هيات‌ها و انجمنهاي ورزشي و تربيت بدني نيروهاي مسلح پرداخت‌مي‌گردد، در مورد سازمان تربيت بدني و تربيت بدني نيروهاي مسلح به حسابهاي خاصي كه به همين منظورنزد شعب يكي از بانكهاي مجاز توسط خزانه با درخواست ذيحساب مربوط افتتاح مي‌شود واريز و وجوه‌مذكور پس از واريز يا حداقل دو امضاي مجاز كه يكي از آنها ذيحساب مي‌باشد قابل استفاده مي‌باشد و درمورد ساير دستگاهها وجوه مورد بحث مستقيما” به حساب تعيين شده در دستگاه مربوط واريز مي‌گردد تا درجهت اهداف دستگاه به مصرف برسد. سازمان تربيت بدني مكلف است بر مصرف وجوه مورد بحث دردستگاههاي يادشده نظارت لا زم اعمال و دستگاههاي مذكور نيز مكلفند گزارش عملكرد استفاده از وجوهمزبور را هر سه ماه يكبار به سازمان تربيت بدني ارسال نمايند.
تبصره – نحوه مصرف وجوه پرداختي موضوع ماده (۳) اين آيين‌نامه در بخش دولتي تابع مقررات‌اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و در ساير موارد تابع قوانين مالي و محاسباتي دستگاه‌هاي‌ذي ربط مي‌باشد.
ماده ۴ – وجوه موضوع ماده (۳) اين آيين‌نامه پس از درخواست كتبي متقاضي و گواهي ذي حساب و يامسوول مالي دستگاه‌هاي ذي ربط به سازمان تربيت بدني و يا ادارات كل تربيت بدني استان‌ها حسب موردگزارش مي‌شود تا پس از بررسي و تاييد، مراتب به ادارات كل امور اقتصادي و دارايي مربوط اعلام گردد.
تبصره – حوزه‌هاي مالياتي موظفند موارد تاييد شده از سوي سازمان تربيت بدني و ادارات كل‌تربيت‌بدني استانها را به حساب هزينه‌هاي قابل قبول پرداخت كنندگان موضوع اين آيين‌نامه و در همان سالي‌كه پرداخت صورت گرفته است منظور نمايند.
ماده ۵ – كليه وجوه و كمك‌هاي دريافتي موضوع اين آيين‌نامه بايد دقيقا” در راستاي هدف پرداخت‌كنندگان و اين آيين‌نامه هزينه گردد.
محمدرضا عارف – معاون اول رييس‌جمهور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.