نرم افزارحسابداری صدگان

تصويبنامه ۱۵۰۸۶۶/ت۳۸۸۴۲ك مورخ۸۶/۱۱/۱۷(خود اظهاري ماليات مشاغل)

0 1,385

حسابداراپ

تصويبنامه درخصوص عدم شمول واحدهاي صنفي توليدي مشمول قانون نظام صنفي در قانون موسوم به تجميع عوارض
شماره: ۱۵۰۸۶۶/ت۳۸۸۴۲ك                                       ۱۷/۱۱/۱۳۸۶
وزارت بازرگاني، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنايع و معادن، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت رفاه وتأمين اجتماعي، وزارت كشور

وزيران عضو كارگروه حل مشكلات اصناف در جلسه مورخ ۱/۸/۱۳۸۶ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره ۶۰۷۸۷/ت۳۷۶۸۷هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۶ تصويب نمودند:
۱ـ واحدهاي صنفي توليدي مشمول قانون نظام صنفي در صورتي كه داراي مجوز فعاليت از وزارت صنايع و معادن نباشند، از ابتداي سال ۱۳۸۶ با توجه به آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي، موضوع تصويبنامه شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱، مشمول ماليات و عوارض بند (هـ) ماده (۳) قانون موسوم به تجميع عوارض نخواهند بود.
۲ـ پرونده مالياتي (كالا و خدمات) مورد اختلاف در جريان رسيدگي و مطالبه سالهاي قبل از سال ۱۳۸۶ واحدهاي توليدي صنفي مشمول قانون نظام صنفي، با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور و مجامع امور صنفي در مراجع قانوني مربوط حل و فصل گردد. رفع هر گونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض شهرداري‌ها از طريق كميسيون موضوع ماده (۷۷) قانون شهرداري صورت خواهد گرفت.
۳ـ نمونه مربوط به فهرست حقوق كاركنان واحدهاي صنفي موضوع ماده (۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم از سوي سازمان امور مالياتي كشور با همكاري مجامع امور صنفي بازنگري و نمونه ساده و شفاف براي واحدهاي صنفي طراحي شود.
۴ـ واحدهاي صنفي فهرست كامل حقوق و مزاياي تخصيصي يا پرداختي را در اجراي مقررات ماده (۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم با رعايت مقررات مربوط در اولين دوره هر سال به اداره مالياتي تسليم و در ماههاي بعد در صورت تغيير فهرست تغييرات را ارائه نمايند.
۵ ـ فهرست ارائه شده به اداره امور مالياتي مبناي محاسبه ماليات حقوق و مزاياي كاركنان از سوي مأموران مالياتي قرار مي‌گيرد، مگر اينكه طبق اسناد و مدارك مثبته خلاف آن اثبات گردد.
۶ ـ در صورت عدم ارائه فهرست حقوق در اجراي ماده‌(۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم، فهرست ارائه‌شده به سازمان تأمين اجتماعي با رعايت مقررات مبناي مطالبه مالياتي از سوي مأموران مالياتي قرار مي‌گيرد، مگر اينكه طبق اسناد و مدارك مثبته خلاف آن اثبات گردد.
۷ ـ سازمان تأمين اجتماعي در صورت درخواست سازمان امور مالياتي كشور، هر گونه اطلاعات مربوط را در اختيار سازمان يادشده قرار دهد.
۸ ـ در خصوص ماليات شغلي (عملكرد) واحدهاي صنفي، با توجه به اعلام آمادگي اتحاديه‌هاي صنفي مبني بر تعيين ماليات اعضاي تحت پوشش خود با رعايت مقررات قانون ماليات‌هاي مستقيم و موافقت سازمان امور مالياتي كشور، سازمان امور مالياتي كشور با همكاري نمايندگان وزارت بازرگاني و شوراي اصناف كشور و مجامع امور صنفي تهران دستورالعمل مربوط به نحوه واگذاري و تعيين ماليات صاحبان مشاغل را در چارچوب مقررات تهيه و به شوراي اصناف كشور و اتحاديه ها و مجامع امور صنفي كشور اعلام نمايد. شوراي اصناف كشور، فهرست اتحاديه‌هاي صنفي كشور را در يك برنامه زمان‌بندي سه ساله، به منظور تعيين ماليات اعضاي تحت پوشش خود تهيه و تا پايان دي ماه سال‌جاري به وزارت بازرگاني و سازمان امور مالياتي كشور ارائه نمايد. بر اساس فهرست ارائه شده توسط شوراي اصناف، يك سوم اتحاديه‌هاي موجود كشور از سال ۱۳۸۶ و يك سوم ديگر از سال ۱۳۸۷ و بقيه اتحاديه‌ها از سال ۱۳۸۸ مسئوليت تعيين ماليات واحدهاي صنفي تحت پوشش خود را بارعايت قوانين و مقررات مربوط عهده‌دار خواهند بود. تبصره ـ در رابطه با تعيين ماليات شغلي واحدهاي فاقد پروانه كسب و واحدهايي كه تحت پوشش اتحاديه‌هاي صنفي نمي‌باشند، سازمان امور مالياتي كشور راساً اقدام خواهد نمود.
۹ ـ نظر به عدم تخصيص تسهيلات اشتغال زايي زود بازده جهت توسعه واحدهاي صنفي توليدي و خدماتي موجود كه كمتر از پنج نفر شاغل دارند و با عنايت به اهميت موضوع اشتغال مولد و پايدار و توسعه و تقويت كالاهاي صادراتي صنوف و تنظيم بازار و نگاه اصولي و منطقي در استفاده مطلوب از منابع و تسهيلات ارائه شده در قالب طرحهاي كوچك زودبازده كارآفرين، اولويت معرفي واحدهاي صنفي جهت استفاده از اين تسهيلات، با توجه به زير ساختها، توسعه صادرات و تقويت خوشه‌هاي صادراتي و همچنين طرحهاي مربوط به تنظيم بازار داخلي نظير انبارهاي مكانيزه، ذخيره‌سازي، سيلوها، سورتينگ و بسته بندي محصولات غذايي و كشاورزي انجام گيرد.
۱۰ـ به منظور تخصيص تسهيلات اشتغالزايي زود بازده به واحدهاي صنفي توليدي و خدماتي كه تعداد شاغلان آنها كمتر از پنج نفر باشد، شوراي اصناف كشور پس از مطالعه و بررسي دقيق رسته‌هاي صنفي موجود در استانها، فهرست عناوين آن دسته از رسته‌هاي شغلي را كه از نظر تعداد در استان اشباع نبوده و توسعه آن ضروري است، مشخص و به منظور اعلام به كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استانها به معاونت توسعه بازرگاني داخلي اعلام نمايد. اين تصويبنامه در تاريخ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

تكميلي

احتراما به پیوست تصویر تفاهم نامه مورخه ۱۱/۳/۸۸ فی مابین شورای اصناف کشور و سازمان امور مالیاتی کشور جهت استحضار به حضورتان ارسال می گردد.
بدینوسیله تصویر نامه شماره  ۲۴۹۱۶/۳۳۱/۲۳۲ مورخ ۵/۳/۸۸ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با توافق و تفاهم خود اظهاری مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷ و تمدید مهلت اجرای الگوی دوم توافق و تفاهم خود اظهاری موضوع دستور العمل شماره ۱۲۶۱۹۰ مورخ ۵/۱۲/۸۷ تا تاریخ ۳۱/۳/۸۸ ارسال می گردد.مستدعی است در اجرای بند ۳ الگوی مورد اشاره ترتیبی اتخاذ فرماییدکه تا تاریخ ۱۵/۴/۸۸ اطلاع لازم به مودیان مذبور برای تسلیم اظهار نامه بعمل آید.

صورتجلسه ۱۱/۳/۸۸

پیرو جلسه مورخ ۳۰/۲/۸۸  جلسه ای در تاریخ ۱۱/۳/۸۸ فی مابین هیات رئیسه شواری اصناف کشور و نماینده مجمع توزیعی تهران با جناب آقای محمود شکری معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷ اصناف کشور تشکیل و مقر گردید :

۱- با عنایت به دستور ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی نژاد د جلسه مورخ ۲۳/۲/۸۸ مسئولین مجامع امور صنفی و اتحادیه های سراسر کشور مبنی بر تعیین مالیات عملکرد ۱۳۸۷ اصناف توسط مسئولین اتحادیه ها در اجرای بند ۸ مصوبه شماره ۱۵۰۸۶۶/ت۳۸۸۴۲/ک مورخه ۱۷/۱۱/۸۶ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیات رئیسه با مسئولیت رئیس اتحادیه نسبت به تعیین مالیت عملکرد ۱۳۸۷ بر اساس در آمد مشمول مالیت تعیین شده هر یک از اعضاء خود حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری اقدام نموده و مراتب را طی فهرستی به شرح فرم پیوست به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

۲- در صورت درخواست رئیس اتحادیه ادارت امور مالیاتی مکلفند سوابق مالیات قطعی یا تشخیص عملکرد ۸۵ و ۸۶ را در اختیار آنها قرار دهند.

۳- هیات رئیسه به مسئولیت رئیس اتحادیه پس از تعیین مالیات عملکرد ۱۳۸۷ مراتب را به اعضاء خود ابلاغ تا بر اساس آن اعضاء اتحادیه نسبت به تسلیم اظهار نامه و پرداخت مالیات مشخص شده اقدام نمایند.

پندار سیستم

۴- در مورادیکه نظر اتحادیه امور صنفی در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات حداکثر ۱۰% از اعضاء مشمول این صورتجلسه به نظر رئیس امور مالیاتی ذیربط مورد قبول واقع نشود در این صورت حسب درخواست اداره کل امور مالیاتی اتحادیه صنفی مکلف است اسناد و مدارک مثبته و دلایل توجیهی لازم در تعیین در آمد مشمول مالیات را ارائه نمایند چنانچه دلایل و مستندات ارائه شده مورد قبول رئیس امور مالیاتی واقع نشوند مراتب را در یک کارگروه چهار نفره متشکل از رئیس مجمع امور صنفی ، رئیس اتحادیه صنفی ذیربط ، مدیر کل امور مالیاتی و رئیس امور مالیاتی مطرح و مورد تصمیم گیری واقع می شود و درموارد عدم حصول نتیجه موضوع از طریق اداره کل امور مالیاتی طی لیستی جهت اتخاذ تصمیم نهایی به معاونت عملیاتی سازمان امور مالیاتی گزارش گردد.

۵- در صورت عدم تمایل هیات رئیسه اتحادیه ها در خصوص اقدام تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۷۸ ، اتحادیه و اعضاء ذیربط می توانند بر اساس الگوی ابلاغی سازمان امر مالیاتی نسبت به تسلیم اظهار نامه از طریق خود اظهاری اقدام نمایند.

تبصره : توافقات انجام شده در اجرای الگو های ابلاغی سازمان امور مالیاتی با مسئولین اتحادیه ها تا تاریخ ابلاغ این صورت جلسه به قوت خود باقیست.

۶- مودیانی که نسبت به اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۷ ، حد اقل به میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده طبق نظر اتحادیه اقدام نمایند برای مشمولین بند (ج) ماده ۹۵ در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ مشمول توافق و برای مودیان موضوع بند های الف و ب ( به استثنا بند های ۱ الی ۷ و ۱۲ بند الف ماده ۹۵ ) مشمول تفاهم خود اظهاری خواهند بود.

۷- در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهار نامه های مشمول تفاهم خود اظهاری ( بند های الف و ب ) و به میزان ۵% با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین خواهد شد.

۸- اظهار نامه مالیاتی اعضایی که در آمد مشمول مالیات ابرازی آن حداقل به میزان در آمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده طبق نظر اتحادیه بشرح بند یک فوق باشد قطعی می باشد مگر اینکه در اجرای بند ۷ بعنوان نمونه انتخاب یا در اجرای بند ۴ مورد قبل واقع نشده باشد.

۹- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات ، با رعایت مقررات ماده ۱۶۸ ق.م.م ۴۰% ( چهل درصد ) مالیات به صورت نقد در زمان تسلیم اظهار نامه و مابقی در اقساط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آذر ماه ۱۳۸۸ تقسیط گردد.

۱۰-  در اجرای مقررات ماده ۲۲۷ قانون مالیات های مستقیم هر گاه بر اساس اسناد و مدارک بدست آمده مشخص گردد، در آمد مشمول مالیات مشخصه هر یک از مودیان موضوع این صورتجلسه با در آمد مشمول مالیات ابرازی اختلاف دارد مالیات ما به التفاوت وفق مقرات مطالبه خواهد شد.مشروط بر اینکه مبلغ مالیات مورد نظر کمتر از ۲۵۰،۰۰۰ ریال نباشد.

۱۱- تعیین مالیات عملکرد ۱۳۸۷ برای مودیان مالیاتی که سابقه مالیاتی ندارند یا اولین سال فعالیت آنهای باشد با نظر رئیس اتحادیه یا مدیر کل امور مالیاتی مربوطه حسب مورد تعیین خواهد شد.

۱۲- مودیانی که اظهار نامه آنها در اجرای بند ۷ این صورتجلسه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی ( قبل از کسر معافیت ) با رقم ابزاری آنان بیش از ۱۵ درصد اختلاف داشته باشد ، مشمول حکم ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.

۱۳- با عنایت به اعتماد دولت محترم به اتحادیه ها تعیین در آمد مشمول مالیات و مالیات اعضای خود، مقتضی است مسئولین اتحادیه ها به منظور استمرار این اعتماد و افزایش تعامل و تفاهم با سازمان امور مالیاتی ، در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیت اعضای خود با در نظر گرفتن میزان فعالیت اقتصادی و درآمد واقعی هر یک از اعضای خود اقدام نمایند.

۱۴- ادارت امور مالیاتی مکلفند در تعیین درآمد مشمول مالیات و اعمال معافیت و محاسبه مالیات با مسئولین اتحادیه ها همکاری داشته باشند.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.