- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

باب دوم مالیات بر دارائی -فصل دوم : مالیات مستغلات مسکونی خالی(مواد۱۰و۱۱)

ماده ۱۰ حذف شد.

ماده ۱۱ حذف شد.