حسابان وب

باب اول-تجار و معاملات تجارتی (مواد۱تا۵)

0 933
آکادمی محسن قاسمی

ماده ۱ – تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد.


ماده ۲ – معاملات تجارتي از قرار ذيل است :
۱ – خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي درآن شده يا نشده باشد.
۲ – تصدي بحمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هرنحوي كه باشد.
۳ – هر قسم عمليات دلالي ياحق العمل كاري (كميسيون ) و يا عاملي و همچنين تصدي بهر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ميشود ازقبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره .
۴ – تاسيس و بكار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اين كه براي رفع حوائج شخصي نباشد.
۵ – تصدي بعمليات حراجي
۶ – تصدي بهر قسم نمايشگاههاي عمومي .
۷ – هر قسم عمليات صرافي و بانكي
۸ – معاملات برواتي اعم از اين كه بين تاجر يا غير تاجر باشد.
۹ – عمليات بيمه بحري و غير بحري .
۱۰ – كشتي سازي و خريد و فروش كشتي و كشتي راني داخلي يا خارجي و معاملات راجع به آنها.
ماده ۳ – معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب مي شود –
۱ – كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.
۲ – كليه معاملاتي كه تاجر يا غير تاجر براي حوائج تجارتي خود مي نمايد.
۳ – كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي نمايد.
۴ – كليه معاملات شركتهاي تجارتي .
ماده ۴ – معاملات غيرمنقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي شود.
ماده ۵ – كليه معاملات تجار تجارتي محسوب است مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتي نيست .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.